Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Polska Platforma LNG i bioLNG jest członkiem Partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 
W ramach prac porozumienia aktywnie uczestniczymy we wszystkich grupach roboczych. Wysuwamy postulaty mające na celu uczynienie z bioLNG produktu równorzędnego w zakresie traktowania i wsparcia co biometan zatłaczany do sieci. W ramach prac grup roboczych podkreślamy również, że skraplanie biometanu do bioLNG rozwiązuje wiele problemów, które napotyka branża biometanowa w kontekście na przykład dostępności i chłonności sieci, możliwości magazynowania biometanu, czy też problemów z jakością gazu. 
 
Aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia systemu wsparcia dla bioLNG, który zapewniłby zrównoważenie interesów producentów i potencjalnych odbiorców bioLNG. Liczymy, że nasze działania pozwolą na dynamiczny rozwój rynku i realizację ambitnych celów klimatycznych na poziomie krajowym i europejskim.

Zobacz pozostałe projekty

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Zakres działania PPLNG

Uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych mających znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce. Podejmujemy również własne inicjatywy kontaktując się bezpośrednio z odpowiednimi ministerstwami w celu zwrócenia uwagi na kwestie mające znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce.

W latach 2020 – 2021 uczestniczyliśmy w konsultacjach i podjęliśmy działania w obszarach:

  1. Uwagi do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
  2. Uwagi do autopoprawki do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
  3. List otwarty do Ministerstwa Klimatu w sprawie uruchomienia środków pozostałych po likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
  4. Uczestnictwo w procedurze badań rynku dla FSRU w Gdańsku
  5. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  6. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
  7. List do Premiera RP w sprawie uniemożliwienia wsparcia dla retrofitów CNG w transporcie ciężkim
  8. List do Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania jednolitej stawki akcyzy na nośniki energii na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz pozostałe projekty