Skip to content

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Zakres działania PPLNG

Uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych mających znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce. Podejmujemy również własne inicjatywy kontaktując się bezpośrednio z odpowiednimi ministerstwami w celu zwrócenia uwagi na kwestie mające znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce.

W latach 2020 – 2021 uczestniczyliśmy w konsultacjach i podjęliśmy działania w obszarach:

  1. Uwagi do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
  2. Uwagi do autopoprawki do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
  3. List otwarty do Ministerstwa Klimatu w sprawie uruchomienia środków pozostałych po likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
  4. Uczestnictwo w procedurze badań rynku dla FSRU w Gdańsku
  5. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  6. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
  7. List do Premiera RP w sprawie uniemożliwienia wsparcia dla retrofitów CNG w transporcie ciężkim
  8. List do Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania jednolitej stawki akcyzy na nośniki energii na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz pozostałe projekty