1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie jest związek pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG, zarejestrowaną w Warszawie, a siedzibą firmy adres: 00-105 Warszawa, Twarda 18, tel.: 793 835 555 e-mail: biuro@pplng.pl  
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:

o wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)

o wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),

o w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),

o marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),

o wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

  1. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:

o osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy

o Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

o w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

o w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

  1. Przysługują Ci następujące prawa:

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

o prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

o prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  1.