KONFERENCJA PPLNG 24-25 listopada 2021

KONFERENCJA PPLNG i bioLNG 2021

 „BioLNG jako filar transformacji energetycznej kraju”.

Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że znany już jest termin Konferencji Polskiej Platformy LNG i bioLNG w roku 2021.

Nasza coroczna Konferencja, w tym roku odbędzie w Warszawie w trybie tradycyjnym, zależy nam aby po wielu miesiącach spotkań online, telekonferencji i rozmów telefonicznych całe środowisko związane miało możliwość spotkać się w końcu, uścisnąć ręce i na żywo wymienić doświadczenia. Z myślą o networkingu właśnie, planujemy aby Konferencja była dwudniowa w dniach 24 – 25.11.2021, tak aby poza aspektem merytorycznym – wszyscy znaleźli czas na rozmowy kuluarowe. Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z Polski jak z zagranicy. Nasza Konferencja będzie w tym roku nastawiona głównie na kwestie związane z bioLNG, będziemy mówić o jego produkcji, wykorzystaniu, regulacjach prawnych o raz szansach rozwoju i ewentualnych zagrożeniach.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie tej daty w kalendarzach. Wkrótce podamy więcej informacji – zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Linkedin oraz informacji tu na naszej stronie www.

Główne obszary jakich dotyczyć będą wystąpienia i prezentacje w czasie dwóch dni Konferencji:

W czasie dwóch dni konferencji planujemy wystąpienia i prezentacje w ramach następujących paneli tematycznych:

 1. Sytuacja rynkowa oraz podsumowanie ostatniego roku w branży.
 2. BioLNG – dostępność i produkcja w Polsce oraz w EU
 3. Przepisy dotyczące biometanu, jego rozwoju jako paliwa przyszłości
 4. Zastosowanie bioLNG w poszczególnych gałęziach gospodarki.
 5. Infrastruktura – czyli jak to zbudować?

Zapraszamy również do śledzenia profilu PPLNGibioLNG na LinkedIn gdzie na bieżąco będziemy uaktualniać wszelkie informacje:linkedIN

Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Prace w Porozumieniu na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Polska Platforma LNG i bioLNG jest członkiem Partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 
W ramach prac porozumienia aktywnie uczestniczymy we wszystkich grupach roboczych. Wysuwamy postulaty mające na celu uczynienie z bioLNG produktu równorzędnego w zakresie traktowania i wsparcia co biometan zatłaczany do sieci. W ramach prac grup roboczych podkreślamy również, że skraplanie biometanu do bioLNG rozwiązuje wiele problemów, które napotyka branża biometanowa w kontekście na przykład dostępności i chłonności sieci, możliwości magazynowania biometanu, czy też problemów z jakością gazu. 
 
Aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia systemu wsparcia dla bioLNG, który zapewniłby zrównoważenie interesów producentów i potencjalnych odbiorców bioLNG. Liczymy, że nasze działania pozwolą na dynamiczny rozwój rynku i realizację ambitnych celów klimatycznych na poziomie krajowym i europejskim.

Zobacz pozostałe projekty

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG

W dniu 19 maja 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy LNG. W czasie posiedzenia uchwalone zostały następujące kluczowe uchwały:

 1. Zatwierdzono nową nazwę Stowarzyszenia, nowa nazwa brzmi Polska Platforma LNG i bioLNG
 2. Zatwierdzono zmianę siedziby na Warszawę, wynikiem czego nowym adresem Stowarzyszenia jest ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 3. Powołano nowy skład Rady Stowarzyszenia, w którym na kadencję 2021-2025 znajdują się następujące osoby:

Mariusz Koba
Best Systemy Grzewcze

Maciej Marusiak
Emerson Process Management

Dorian Zissi
Wartsila Polska

Piotr Kaczmarek
Fiorentini Polska

Adam Simonowicz
Gaselle

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Bieżąca Konsultacja Aktów Legislacyjnych

Zakres działania PPLNG

Uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych mających znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce. Podejmujemy również własne inicjatywy kontaktując się bezpośrednio z odpowiednimi ministerstwami w celu zwrócenia uwagi na kwestie mające znaczenie dla rozwoju branży LNG i bioLNG w Polsce.

W latach 2020 – 2021 uczestniczyliśmy w konsultacjach i podjęliśmy działania w obszarach:

 1. Uwagi do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 2. Uwagi do autopoprawki do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 3. List otwarty do Ministerstwa Klimatu w sprawie uruchomienia środków pozostałych po likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 4. Uczestnictwo w procedurze badań rynku dla FSRU w Gdańsku
 5. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
 6. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
 7. List do Premiera RP w sprawie uniemożliwienia wsparcia dla retrofitów CNG w transporcie ciężkim
 8. List do Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania jednolitej stawki akcyzy na nośniki energii na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz pozostałe projekty

Total dostarcza pierwszy ładunek LNG do Foran Energy

Total, francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, poinformował, że na początku tego miesiąca dostarczył pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Foran Energy w Chinach.

Firma dostarczyła łącznie 136 000 metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego do terminalu LNG Zhuhai w chińskiej prowincji Guangdong.

– Foran Energy jest lokalnym dystrybutorem gazu w mieście Foshan. Głównym przedmiotem działalności firmy jest dystrybucja gazu, budowa i eksploatacja gazociągów – powiedział Total w krótkim oświadczeniu.

Firma komercjalizuje ponad 2 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Wraz z szybkim rozwojem gospodarczym Chiny idą dalej drogą transformacji energetycznej. Oznacza to, że rośnie zapotrzebowanie na energię o niższej emisji dwutlenku węgla.

Total jest jedną z pięciu największych prywatnych spółek naftowych na świecie obok ChevronTexaco, ExxonMobil, BP i Royal Dutch/Shell. Jego udział w rynku globalnym wynosi około 10 procent.

Źródło: gospodarkamorska

Nowelizacja ustawy dot. kluczowych inwestycji energetycznych, między innymi odnośnie terminalu LNG w Świnoujściu

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

„Głównym celem ustawy jest usprawnienie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Większość zmian, jak wyjaśniono, dotyczy trzech tzw. specustaw inwestycyjnych: o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w: Prawie geodezyjnym i kartograficznym; ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zgodnie z komunikatem podpisana przez prezydenta nowelizacja dotyczy kilku grup zagadnień. Wskazano m.in. na przepisy poszerzające katalog inwestycji, które mogą być realizowane w trybie specustawy przesyłowej i terminalowej, jak również na przepisy zmierzające do uspójnienia treści trzech tzw. specustaw inwestycyjnych oraz ujednolicenia ich treści z innymi ustawami, a także zmiany redakcyjne, w tym będące konsekwencją wprowadzenia innych zmian.

Poza tym w noweli znalazły się regulacje, które doprecyzowują obowiązujące normy budzące wątpliwości interpretacyjne i różnie stosowane przez organy.

Zmiany zmierzają też do skrócenia czasu uzyskiwania niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji aktów administracyjnych oraz umożliwiają koncentrację i uproszczenie procedur administracyjnych. Mają też wyeliminować sytuacje stanowiące przesłankę zawieszenia lub wznowienia postępowania i wprowadzają szczególne rozwiązania pozwalające na uniknięcie przedłużania postępowania.

Kancelaria Prezydenta RP tłumaczy, że w noweli znalazły się ponadto przepisy upraszczające i przyśpieszające proces pozyskiwania przez inwestora praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji w zakresie terminalu – szczególne rozwiązania umożliwiające korzystanie z tych nieruchomości w zakresie, w jakim jest to konieczne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

Przewidziano także szczególne rozwiązania dotyczące właściwości rzeczowej i współdziałania organów (opiniowanie, uzgadnianie) oraz przepisy umożliwiające sprawne przygotowanie i realizację inwestycji przesyłowych lub utrzymanie instalacji na obszarach morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego lub w wyłącznej strefie ekonomicznej.

Zmiany włączają operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego gazowego w procesy planistyczne przeprowadzane przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Zweryfikowano także listę inwestycji określonych w załączniku do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (ustawy przesyłowej), a także przedłużono okres obowiązywania ustawy przesyłowej do 31 grudnia 2030 r.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: gospodarkamorska