Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

„Głównym celem ustawy jest usprawnienie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Większość zmian, jak wyjaśniono, dotyczy trzech tzw. specustaw inwestycyjnych: o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w: Prawie geodezyjnym i kartograficznym; ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zgodnie z komunikatem podpisana przez prezydenta nowelizacja dotyczy kilku grup zagadnień. Wskazano m.in. na przepisy poszerzające katalog inwestycji, które mogą być realizowane w trybie specustawy przesyłowej i terminalowej, jak również na przepisy zmierzające do uspójnienia treści trzech tzw. specustaw inwestycyjnych oraz ujednolicenia ich treści z innymi ustawami, a także zmiany redakcyjne, w tym będące konsekwencją wprowadzenia innych zmian.

Poza tym w noweli znalazły się regulacje, które doprecyzowują obowiązujące normy budzące wątpliwości interpretacyjne i różnie stosowane przez organy.

Zmiany zmierzają też do skrócenia czasu uzyskiwania niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji aktów administracyjnych oraz umożliwiają koncentrację i uproszczenie procedur administracyjnych. Mają też wyeliminować sytuacje stanowiące przesłankę zawieszenia lub wznowienia postępowania i wprowadzają szczególne rozwiązania pozwalające na uniknięcie przedłużania postępowania.

Kancelaria Prezydenta RP tłumaczy, że w noweli znalazły się ponadto przepisy upraszczające i przyśpieszające proces pozyskiwania przez inwestora praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji w zakresie terminalu – szczególne rozwiązania umożliwiające korzystanie z tych nieruchomości w zakresie, w jakim jest to konieczne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

Przewidziano także szczególne rozwiązania dotyczące właściwości rzeczowej i współdziałania organów (opiniowanie, uzgadnianie) oraz przepisy umożliwiające sprawne przygotowanie i realizację inwestycji przesyłowych lub utrzymanie instalacji na obszarach morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego lub w wyłącznej strefie ekonomicznej.

Zmiany włączają operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego gazowego w procesy planistyczne przeprowadzane przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Zweryfikowano także listę inwestycji określonych w załączniku do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (ustawy przesyłowej), a także przedłużono okres obowiązywania ustawy przesyłowej do 31 grudnia 2030 r.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: gospodarkamorska

Recommended Posts