Zgodnie z Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad publikuje „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” (Plan) wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

W myśl przytoczonej wyżej ustawy, konsultacje dotyczą bazowej sieci TEN-T i zostały przeprowadzone dla 201 Miejsc Obsługi Podróżnych. Dla MOP kategorii I przewidziano możliwość posadowienia jedynie stacji ładowania zgodnie z § 114 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

W wyniku konsultacji, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) widzą możliwość posadowienia:

 • ogólnodostępnej stacji ładowania na wszystkich konsultowanych MOP-ach,
 • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 19 konsultowanych MOP-ach ,
 • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 83 konsultowanych MOP-ach.
 • Nie uzyskano uzgodnień dla stacji tankowania wodoru.
   

W wyniku konsultacji, zarządcy MOP są zainteresowani posadowieniem:

 • ogólnodostępnej stacji ładowania na 159 konsultowanych MOP-ach,
 • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 8 konsultowanych MOP-ach ,
 • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 2 konsultowanych MOP-ach.
 • stacji tankowania wodoru na 6 konsultowanych MOP-ach.
   

Szczegóły w załączonym pliku. Do każdego wiersza w Planie podłączona jest Karta Uzgodnień w formacie PDF, w której zostały zawarte dodatkowe informacje o danym Miejscu Obsługi Podróżnych oraz przedstawione są uszczegółowione stanowiska operatorów systemów dystrybucyjnych oraz zarządców MOP.

Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru na Miejscach Obsługi Podróżnych na sieci bazowej TEN-T 

Źródło oraz więcej informacji: GDDKiA

Recommended Posts