Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. nakłada w art. 35 ust. 2 na jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy, obowiązek zapewnienia, aby odpowiednia liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym bądź energią elektryczną była wykorzystywana do realizowanych przez tę jednostkę zadań publicznych.

Natomiast przepis art. 68 ust. 3 ustawy określa harmonogram osiągnięcia tego celu i poziom udziału danej kategorii pojazdów przy realizacji zadań publicznych w okresie przejściowym. Przepis ten stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Wprowadzenie powyższych przepisów miało na celu promowanie wykorzystania nisko i zero-emisyjnych paliw w transporcie.

Celowe jest więc uspójnienie obu przepisów i umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego spełnienie określonego poziomu pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zadań publicznych także w okresie przejściowym również pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Tym bardziej, że ostatecznym celem art. 35 ust. 2 jest zapewnienie, aby przy realizacji zadań publicznych wykorzystywane było co najmniej 30% pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym. W tym celu należy określić, że cel 10% pojazdów, o którym mowa w art. 68 ust 3, obejmuje swoim zakresem również pojazdy napędzane gazem ziemnym.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Energii otrzymywało informacje od jednostek samorządu terytorialnego dotyczące problemów z zapewnieniem realizacji, od dnia 1 stycznia 2020 r.,10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych (brak dostępnego na rynku specjalistycznego sprzętu napędzanego energią elektryczną np. śmieciarek). Przedmiotowa zmiana spowoduje usunięcie wszelkich wątpliwości związanych z brakiem możliwości terminowej realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych im przypisanych.

Źródło oraz więcej informacji: Rządowe Centrum Legislacji

Recommended Posts