19 czerwca 2018 roku w siedzibie DNV GL w Gdyni odbyło się seminarium organizowane przez Polską Platformę LNG pt. „Wspólne działania sektora LNG w Unii Europejskiej” (Joint cooperation inside the EU).

Celem seminarium zorganizowanego przez Polską Platformę LNG było zwrócenie uwagi na wspólne problemy dotyczące rozwoju rynku LNG, jakie napotykają kraje Unii Europejskiej.

Uczestników seminarium przywitał  Pan Emil Arolski – Prezes Zarządu Polskiej Platformy LNG. Otwierające wystąpienie należało do Pana Jana Talaśki – DNV GL Polska, Wiceprezesa Polskiej Platformy LNG, który przedstawił stan rynku LNG na świecie. W swoim wystąpieniu Pan Talaśka skoncentrował się na przedstawieniu liczby jednostek napędzanych LNG oraz struktury handlu i dochodów LNG w skali globalnej. Jak podkreślił Wiceprezes Polskiej Platformy LNG, rynek LNG stale się zmienia – systemy zasilania oparte na LNG są wprowadzane w coraz to nowych typach statków min. wycieczkowych czy kontenerowych a w najbliższej przyszłości planowane są znaczne ilości nowych inwestycji. W opinii Pana Talaśki Europa wiedzie prym na rynku LNG a rynek ten właśnie przechodzi transformację z lokalnego na globalny. Analizy DNV GL wskazują min. na to, że w przeciągu najbliższych 5 lat na światowym rynku pojawi się między 30 a 50 nowych jednostek FSRU.

Dalsza dyskusja dotyczyła identyfikacji czynników wspierających użycie LNG oraz tego, jak szukać poparcia dla rozwój LNG poprzez promowanie go wśród decydentów na poziomie krajowym i unijnym. W opinii Pana Nikolaosa Liapisa reprezentującego Marine LNG Network z Grecji, wymogi emisji siarki nałożone przez IMO (International Maritime Organization) są jednym z czynników, które skłonią armatorów do stopniowej wymiany floty. Zmiana ta dotyczyć będzie w szczególności statków morskich krótkiego zasięgu, które są najstarsze -średni wiek statku krótkiego zasięgu w Europie to 25 lat. Jak wyjaśnił Pan Andrius Sutnikas z Baltic LNG Cluster oraz Lithuanian LNG Cluster, aby spełniać normy środowiskowe armatorzy będą musieli przezwyciężyć wysokie koszty dystrybucji, jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie jest integrowanie łańcucha dostaw. Ponad to, zdaniem Pana Sutnikasa, rozwój technologii, który przyczynia się do zmniejszenia kosztów infrastruktury, jest kluczowym czynnikiem  umożliwiającym szersze zastosowanie i dostępność LNG. Dotyczy to także innych środków transportu, min. transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej.

Potrzeby szerzenia informacji o LNG oraz promowania tego źródła energii w Komisji Europejskiej zostały podkreślone przez Pana Bogdana Ołdakowskiego, Sekretarza Generalnego Baltic Ports Organization. W jego opinii potencjał dalszego rozwoju LNG w regionie Morza Bałtyckiego jest bardzo duży, dlatego potrzeba wspierania inwestycji dotyczących LNG powinna zostać podkreślona w założeniach do instrumentu finansowego Connecting Europe Facility II (CEF II) zaplanowanego na okres finansowania 2021-2027.

Innym czynnikiem wpływającym na rozwój LNG, na który zwracali uwagę paneliści, jest wsparcie rządowe, które w innych krajach europejskich przejawia się min. współfinansowaniem budowy jednostek napędzanych LNG, jak np. lodołamacze, statki straży przybrzeżnej  czy też pojazdów drogowych.  Wysokość podatku akcyzowego jest także, zdaniem panelistów, ważnym narzędziem polityki LNG.

Pan Mikkel Hansen (Go LNG Denmark) w interesujący sposób wyjaśnił problem zainteresowania LNG wśród władz lokalnych i krajowych. W jego opinii ważne jest, aby zachęcając interesariuszy, w tym władze, do inwestowania w działania związane z LNG, zaczynać od pokazywania przykładów na mniejszą skalę a dopiero następnie je dopasowywać do rzeczywistych potrzeb. Pan Hansen podkreślił również, że trudności związane z rozwojem rynku LNG wiążą się z bardzo skomplikowanym systemem podaży energii, gdzie dostępnych jest kilka alternatywnych źródeł. Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją dotyczącą zastosowania LNG w miastach.

Polska Platforma LNG pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za przedstawienie ciekawych uwag i poglądów oraz panelistom za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Recommended Posts