Pierwsza edycja Polish LNG Conference zakończyła się 23 listopada 2017 roku w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób związanych z sektorem LNG. Wśród poruszanych tematów pojawiły się miedzy innymi zagadnienia związane z podażą i popytem, sytuacją na rynku oraz współpracą transgraniczną.

Nigdy wcześniej w Polsce, nie podjęto próby zorganizowania konferencji związanej z LNG, w której uczestniczyłoby tak wielu różnorodnych przedstawicieli rynku. W spotkaniu udział wzięli profesjonaliści z branży, w tym przedstawiciele władz, wytwórcy technologii, przedsiębiorstwa logistyczne, zarządy portów oraz dostawcy LNG.

Podczas otwarcia konferencji Emil Arolski – Prezes Zarządu Polskiej Platformy LNG, podkreślił misję organizacji, która skupia się na promocji LNG jako alternatywnego paliwa dla zrównoważonego transportu, przemysłu morskiego i sektora komunalnego. Tematyka dwudniowej konferencji koncentrowała się właśnie na tych zagadnieniach. Uczestnikom wydarzenia został również przedstawiony raport „Rekomendacje dla rozwoju rynku LNG w Polsce” przygotowany przez Polską Platformę LNG i podsumowujący wkład członków organizacji w rozwój sektora LNG w Polsce.

Podczas pierwszego dnia konferencji dominowały prezentacje dotyczące aspektów technicznych handlu LNG. Rozwój infrastruktury stanowił trzon prowadzonych dyskusji. Zakres wystąpień obejmował tematykę ogólnego przeglądu i oddziaływania infrastruktury LNG na pakiet bezpieczeństwa energetycznego Polski (wystąpienia Gaz-System, Emerson, Barter) jak również bardziej szczegółowe zagadnienia jak zastosowanie LNG w Porcie Gdynia oraz regulacje związane z wprowadzeniem FSRU na Bałtyku. Uczestnikom nie brakowało ciekawych tematów do dyskusji.

Aspekty finansowe i prawne były poruszane przez przedstawicieli Shell oraz EBRD i dotyczyły w szczególności najistotniejszych wyzwań związanych z finansowaniem LNG, aspektów prawnych prowadzenia szkoleń LNG w Polsce oraz barier prawnych i ryzyka inwestycyjnego dotyczącego wprowadzenia LNG jako paliwa w transporcie drogowym.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się wspólną dyskusją Polskiej Platformy LNG, IVECO oraz Remontowa LNG Systems nad rolą LNG jako katalizatora synergii różnych środków transportu. Paneliści byli zgodni co do tego, że potrzeba tworzenia infrastruktury jest bardzo duża. Podkreślano także, że brakuje ram prawnych dotyczących kwestii bezpieczeństwa, szczególnie w sektorze morskim. Paneliści wyrazili pozytywną opinię co do tego, iż ostatecznie połączona sieć dystrybucji uwzględniająca wszystkie gałęzie przemysłu kiedyś stanie się rzeczywistością.

Drugi dzień rozpoczął się szerokim spojrzeniem na obecny stan sektora LNG w Europie w wystąpieniach wygłoszonych przez członków Komisji Europejskiej i DNV GL. Wkład sektora LNG w pakiet bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz główne czynniki odpowiedzialne za rozwój infrastruktury LNG były dogłębnie analizowanymi zagadnieniami.

Kolejne wystąpienia dotyczyły podaży, dystrybucji oraz najnowszych technologii i rozwiązań. Poruszono wiele istotnych tematów, między innymi minimalizację ryzyka finansowego, sieć dystrybucji LNG wzdłuż polskiego wybrzeża oraz głównych rzek a także przegląd infrastruktury dystrybucji LNG na Litwie oraz rozwiązania małej skali wprowadzone w Norwegii.

W krótkim, lecz bardzo wyczerpującym panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyli członkowie różnych narodowych platform i projektów LNG rozmawiano o potrzebie transgranicznej współpracy w celu stworzenia wsparcia dla europejskiej sieci dystrybucji LNG.

W ostatniej sesji konferencji zaprezentowali się pionierzy implementacji LNG jako paliwa w transporcie drogowym – IVECO oraz Volvo, którzy przedstawili najnowsze rozwiązania dostępne dla tego sektora. Ich prezentacje były bezpośrednio powiązane z kolejnymi wystąpieniami, w których NGVA przedstawił przegląd europejskich osiągnięć w tej dziedzinie a Chart Ferox omówił przyszłościowe rozwiązania pokazując nową generację stacji tankowania LNG/CLNG .

Na zakończenie konferencji, uczestnicy stawili czoła niekorzystnej pogodzie i udali się wspólnie do Łomianek na przygotowane przez Barter warsztaty prezentujące różne metody gaśnicze stosowane w przypadku wycieku LNG.

Konferencja była zorganizowana przez Actia Forum w ścisłej współpracy z Polską Platformą LNG.

Sponsorami konferencji byli IVECO, Emerson, Barter, Chart Ferox oraz Wärtsilä.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii RP, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP oraz NGVA, SGMF i Baltic Ports Organization.

Polish LNG Conference powróci do Warszawy jesienią 2018 roku.

Recommended Posts